Integritetspolicy


Integritetspolicy

Jacobsson Group koncernen är mån om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

I dataskyddspolicyn kan du läsa allt om hur vi sparar och analyserar din personliga information i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter och tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Jacobsson och Lind koncernen.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person-och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, faktura-och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
 • Betalningsinformation: Kredit-och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om ditt företag.

När du använder någon eller några av våra tjänster kan vi samla in följande information:

 • Person-och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura-och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster:Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Finansiell information: eventuella krediter etc.
 • Historisk information: Dina köp, betalnings-och kredithistorik.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften –se nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person-och kontaktuppgifter.

Laglig grund
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Syfte med behandlingen
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Laglig grund
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Syfte med behandlingen
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.

Laglig grund
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

Syfte med behandlingen
För kundanalys, administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Laglig grund
Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.

Syfte med behandlingen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Laglig grund
Andra berättigade intressen.

Syfte med behandlingen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.

Laglig grund
Följa tillämplig lagstiftning.

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till Jacobsson Group koncernen.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

 • Myndigheter

  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 • Avyttring

  Vi kan komma att dela din information till tredje parter:
  – För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  – Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

 • Vad vi INTE kommer att göra med din data

  Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data
  Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse
  Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”)
  Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings-och skattelagstiftning, bank-och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Vi har kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd. Du kan nå oss via e-post: info@jacobsson-lind.se

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2022-05-30